top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Behoudens andersluidende bijzondere bepalingen, die het specifieke geval van een afzonderlijk contract regelen, is iedere verkoop onderworpen aan de hiernavermelde voorwaarden, welke ook de algemene verkoopsvoorwaarden van de koper zouden kunnen zijn.

 

1. Bestellingen overgemaakt aan onze vertegenwoordigers, zijn slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door ons.

 

2. De goederen zijn aangenomen en aanvaard op onze werven en magazijnen. Ze reizen op risico en verantwoordelijkheid van de koper, zelfs bij franco leveringen.

 

3. Wanneer bij afwijking van voornoemd artikel 2, voor de zendingen per spoor het contract vermeldt, dat de aanvaarding van de goederen maar gebeurt na aankomst op het station van bestemming, dienen de klachten binnen 48 u. bij aangetekend schrijven na deze aankomst te geschieden, tenzij de goederen de vooravond van zon- of feestdag aankomen, in welk geval de termijn slechts ingaat de dag volgend op de zon- of feestdag, om 8 u. 's morgens.

 

4. Klachten, die gebreken betreffen, die niet onmiddellijk zichtbaar zijn bij de aanvaarding, op onze werven of in geval van art. 3 op het station van de bestemming, moeten desalniettemin uiterlijk binnen 10 dagen bij aangetekend schrijven ingediend worden en deze termijn wordt in geen enkel geval verruimd.

 

5. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Meulebeke. De uitgifte van wissels doet geen afbreuk op deze bepaling. Elke, op haar vervaldag, niet betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder enige aanmaning een intrest op van 12 %. Eventuele vertraging of uitstel van betaling geeft ons het recht de nog lopende contracten te annuleren, zonder dat de koper op enige schadevergoeding zal kunnen aanspraak maken.

 

6. Leveringstermijnen zijn slechts benaderend. Vertragingen bij de aflevering kunnen nooit aanleiding geven tot schadeloosstelling tenzij uitdrukkelijk door ons aanvaard; zij kunnen nooit het vernietigen van een bestelling rechtvaardigen.

 

7. Alle gevallen van heirkracht ontslaan ons van alle verantwoordelijkheid en geven ons het recht, aan ieder contract, zonder enige vergoeding onzerzijds, te verzaken, ofwel de uitvoeringstermijn ervan te verlengen, rekening houdend met de duur van de heirkracht. Onder heirkracht worden, behoudens de louter toevallige en vreemde oorzaken, die de levering volstrekt verhinderen, ook onverwachte gevallen verstaan, die de levering ten zeerste bemoeilijken, zoals mobilisatie, stakingen, exploitatie-ongevallen, niet-levering van door ons vastgestelde grondstoffen ingevolge onvoorzienbare omstandigheden enz.

 

8. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12 % met een minimum van €75 en een maximum van €1500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

 

9. Goederen op wissel of op lange termijn verkocht, blijven onze eigendom tot volledige afbetaling van de factuur, zelfs indien ze ondertussen een industriële verwerking ondergaan hebben. De aandacht van de koper wordt erop gevestigd dat, indien hij zich van het gekochte goed ontdoet alvorens het volledig aan de verkoper te hebben betaald, hij zich plichtig maakt aan misbruik van vertrouwen dat strafrechterlijk zal worden vervolgd. 10. Partijen erkennen uitdrukkelijk, dat voor het overige, de verkoop onderworpen is aan de bepalingen van Belgisch rechtstelsel, die er op dienen toegepast te worden voor alle niet-conventioneel geregelde punten.

 

11. De verkochte hoeveelheden zijn benaderend en een afwijking van 2 % in min of meer kan nooit tot betwisting aanleiding geven. Goederen door een afgevaardigde van de klant bij ons nagezien, worden aangezien als onherroepelijk aanvaard.

 

12. In alle gevallen waarde verkoop wordt ontbonden of verbroken ten laste van de koper, verbindt deze zich als vergoeding voor schade en winstderving een forfaitaire som te betalen die overeenstemt met 15 % van de verkoopprijs van de goederen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.

 

13. In geval is bedongen dat een factuur in verschillende termijnen mag betaald worden, brengt de wanbetaling van één enkele termijn automatisch de opeisbaarheid teweeg van de gehele nog openstaande schuld.

 

14. In geval van gerechtelijke procedure, zowel wegens wanbetaling als wegens om het even welke betwisting, zijn enkel de rechtbanken te Kortrijk of het vredegerecht te Izegem bevoegd.

 

15. De facturen en de algemene verkoopsvoorwaarden worden geacht door de koper te zijn aanvaard bij gebrek aan protest per aangetekende zending binnen acht dagen na verzending van de factuur. Geen protest wordt nog aanvaard na deze termijn.

bottom of page